V. Santharam - Vijayapura (outskirts) Vijayapura Karnataka

Seen from a moving vehicle.